Projekty

projekty

 

DRIMPOL M.D. RYKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt

pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”

 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Zasięg: krajowy (Polska)

Rynek docelowy: Polska  

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-18-157/13-00

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki